توجه: 

از آنجایی که ارائه خدمات صدور و فعالسازی، شارژ و ...، مسترکارت های هدیه فیزیکی، هدیه مجازی و مسافرتی قابل شارژ، با نام های تجاری ezGyft, ezVirtual, safepay, ezTravel، توسط بانک عامل متوقف شده است، تا اطلاع ثانوی تهران کردیت کارت در این زمینه هیچگونه فعالیتی ندارد.

توجه: در صورت نیاز مبرم و ضروری به دریافت خدمات کارتهای ارزی بین المللی، می توانید از ویزاکارت قابل شارژ مسافرتی ارائه شده توسط تهران کردیت کارت استفاده فرمایید.