1- پرداخت های مسافرتی و مهاجرتی

2- پرداخت های دانشجویی و دانشگاهی

4- پرداخت هزینه خرید از وبسایت های خارجی