مرحله 1: انتخاب محصول
مرحله 2: شناسایی کاربر
مرحله 3: پرداخت
مرحله 4: نتیجه سفارش